• reizigersgegevens | privacy

Privacyverklaring ikv EU-AVG (algemene verordening gegevensbescherming, Richtlijn 95/46/EG )

RusReis.nl verzamelt via formulieren op deze website persoonsgegevens van reizigers. Qua doeleinden en rechtsgrond valt dit onder het gerechtvaardigd belang, zoals nader omschreven in artikel 7 onder b: hier is sprake van situaties waarin verwerking „noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene”, daarbij in acht nemend (cf. Groep Gegevensbescherming Artikel 29, 844/14/NL WP 217, Advies 06/2014 over het begrip „gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke” dd 09-04-2014) dat verwerking precontractueel plaatsvindt op verzoek van de betrokkene en niet op initiatief van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde.


In aanmerking nemend dat de reiziger zich cf. de overeenkomst tussen EU en RF dd. 17-05-2007 (ref. L 129/27) over wederzijdse versoepelde visumafgifte schikt in de wettelijke verplichting jegens de Russische overheid hiervoor de vereiste gegevens aan te leveren, valt het gerechtvaardigde belang in dezen ook onder het in artikel 7 onder c gestelde („de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is”).

Bij visumaanvragen voor de republiek Belarus, Mongolië en de Volksrepubliek China geldt eveneens dat cf. het onder het in artikel 7 onder c gestelde van toepassing is, om ten behoeve van het kunnen reizen aan de eisen van de regeringen van deze respectievelijke landen te voldoen.


RusReis.nl beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van visa, waarbij een deel van deze gegevens eveneens volgens het onder artikel 7 onder b gestelde noodzakelijk kan zijn voor bestelde treintickets en of hotelaccommodatie. RusReis.nl gebruikt de toevertrouwde gegevens niet voor marketingdoeleinden, houdt de wettelijke maximale bewaartermijn in acht en geeft desgewenst aan betrokkene inzage in de ontvangen/verwerkte/bewaarde gegevens. RusReis.nl deelt persoonsgegevens slechts waar dat voor de verdere uitvoering van de opdracht van de reiziger nodig is. Te denken valt daarbij aan het adres van de reiziger, waar deze zijn/haar paspoort retour wil ontvangen na het doorlopen van de visumaanvraagprocedure, aan een post- of koeriersdienst.


Gegevens die worden verwerkt zijn de volledige (‘paspoort’)namen, geboortedatum en –plaats, paspoortnummer en geldigheidsduur paspoort, periode waarin de reiziger Rusland wil kunnen bezoeken en welke Russische steden hij/zij wil kunnen bezoeken; woonadres, telefoonnummer en e-mailadres, zorgverzekering (naam maatschappij en polis- of relatienummer), alsmede gegevens over werk/studie.

RusReis.nl valt in deze sfeer onder het toezicht van de (Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens, waar eventuele klachten kunnen worden ingediend (autoriteitpersoonsgegevens.nl).